Appliation Product Product in Vietnamese  Code  
Automotive - Embedded Systems Bison DR + GNSS Mô đun   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Aardvark DR + GPS Mô đun   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Buffalo GNSS Receiver Máy thu GNSS   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Condor family of GPS modules Mô đun GPS   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Antenna Companion Modules Mô đun đi kèm ăng ten   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
OEM GPS Antennas Ăng ten định vị   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Copernicus® II Máy thu GPS Copernicus® II   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Mapping and GIS Handheld Computers with GPS/GNSS Máy tính cầm tay với định vị GPS / GNSS Geo 7X TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Juno 5 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
TDC100 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Trimble T10 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Yuma 2 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
GPS/GNSS Receivers Máy thu GPS/GNSS R1 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
R2 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Catalyst TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Field Software Phần mềm  TerraFlex TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
TerraSync TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Mobile Mapping Bản đồ di động MX7 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Mobile Computing Rugged Handheld Computers Máy tính cầm tay Ranger 7 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Juno T41 series TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Juno T41 series TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Yuma 2 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Nomad series TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Ranger 3 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Smart Accessories Phụ kiện thông minh PG200 GNSS Receiver TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Accessory Products Linh kiện  Juno T41 Accessories TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Yuma 2 Accessories TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Nomad Accessories TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Ranger 3 Accessories TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Precision OEM GNSS OEM GNSS Receivers Máy thu vệ tinh định vị toàn cầu GNSS BD910 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD920 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD930 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD935-INS TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD940 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD940-INS TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD970 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD982 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD990 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD992 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
BD992-INS TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
MB-Two TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
GNSS Antennas Ăng ten định vị toàn cầu GNSS AG25 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
AV28 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
AV33 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
AV34 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
AV37 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
AV39 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
AV59 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
GA810 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
GA830  TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
LV59 TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Zephyr 3 Base TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Zephyr 3 Rover TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Zephyr 3 Rugged TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Time and Frequency TS200 Thunderbolt® NTP Time Server  Máy chủ thời gian TS200 Thunderbolt® NTP    TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
GM200 Thunderbolt® PTP Grandmaster Clock Đồng hồ đo GM200 Thunderbolt® PTP    TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
ICM SMT 360™ Multi-GNSS Timing Module Mô đun thời gian ICM SMT 360™   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Mini-T™ GG Multi-GNSS Disciplined Clock Board Bo đồng hồ Mini-T™ GG   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
RES SMT 360™ Multi-GNSS Timing Module Mô đun thời gian RES SMT 360™   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Thunderbolt® E GPS Disciplined Clock Đồng hồ định vị GPS Thunderbolt® E   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Acutime 360 Multi-GNSS Smart Antenna Ăng ten thông minh Acutime 360    TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Bullet™ GPS Antenna Ăng ten GPS   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Bullet™ GG Antenna Ăng ten GG   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Bullet™ L1 L2 Antenna Ăng ten L1   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Bullet™ 360 Antenna Ăng ten 360   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Bullet™ 40dB Antenna Ăng ten 40dB   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam
Bullet™ GB Antenna Ăng ten GB   TRIMBLE VIETNAM PTC VietNam