Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0392407993 | 0914 643 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email : ha@pitesco.com

 

GFX-M1-120/480-M-R-RR-P-CV    
GFX-M1-120/480-M-D-RR-P-C0    
GFX-M1-120/480-M-D-RR-P-CV  
GFX-M1-120/480-C-R-RR-P-C0    
GFX-M1-120/480-C-R-RR-P-CV    
GFX-M1-120/480-C-D-RR-P-C0    
GFX-M1-120/480-C-D-RR-P-CV    
GFX-M1-120/480-P-R-RR-P-C0    
GFX-M1-120/480-P-R-RR-P-CV    
GFX-M1-120/480-P-D-RR-P-C0    
GFX-M1-120/480-P-D-RR-P-CV    
GFX-E1-120/480-0-0-00-0-0    
GS-25/24-D-0                  (230V/25A)  
GS-50/24-D-0                  (230V/50A)  
GS-90/24-D-0                  (230V/90A)  
GS-25/48-D-0                  (480V/25A)  
GS-50/48-D-0                  (480V/50A)  
GS-90/48-D-0                  (480V/90A)  
GTT-25/480-1                  (480V/25A)  
GTT-40/480-1                  (480V/40A)  
GTT-60/480-1                  (480V/60A)  
GTT-90/480-1                  (480V/90A)  
GTT-120/480-1-VEN91          (480V/120A)  
GTT-120/480-1-VEN90          (480V/120A)  
4T-72-3-24-9      
4T-72-4-24-9      
4T-48-4-01-0-000      
4T-96-3-00-0      
4T-96-3-24-1      
4T-96-3-01-0      
4T-96-4-15-1      
4A-96-3-00-0-000      
40T-72-3-00-RR-01-9      
40T-72-3-24-RR-00-9      
40T-72-3-24-RR-02-9      
40T-72-3-24-RR-R0-9    
40T-72-3-01-RR-00-9      
40T-72-4-00-RR-02-9      
40T-72-4-00-RR-R0-9    
40T-72-4-24-RR-00-9      
40T-72-4-24-RR-02-9      
40T-72-4-24-RR-R0-9    
40T-48-4-00-RR-R-0-2-0    
40T-48-4-00-RR-R-0-2-1    
40T-48-4-00-RR-R-0-R-0    
40T-48-4-00-RR-R-0-R-1    
40T-48-4-24-RR-R-0-2-0    
40T-48-4-24-RR-R-0-2-1    
40T-48-4-24-RR-R-0-R-0    
40T-48-4-24-RR-R-0-R-1    
40T-48-4-00-RR-0-1-0-0    
40T-48-4-00-RR-0-1-0-1    
40T-48-4-00-RR-0-2-0-0    
40T-48-4-00-RR-R-0-0-0    
40T-48-4-00-RR-R-0-0-1    
40T-48-4-24-RR-0-2-0-0    
40T-48-4-24-RR-0-2-0-1    
40T-48-4-24-RR-R-0-0-0    
40T-48-4-01-RR-0-0-0-0    
40T-48-4-01-RR-0-0-0-1    
40T-48-4-01-RR-0-1-0-0    
40T-48-4-01-RR-0-2-0-1    
40T96-3-00-RR00-000 (EX 40T96-3-00-RR000
40T96-3-00-RR00-001 (EX 40T96-3-00-RR001
40T96-3-00-RD00-001 (EX 40T96-3-00-RD001
40T96-3-24-RR00-000 (EX 40T96-3-24-RR000
40T96-3-24-RR00-001 (EX 40T96-3-24-RR001
40T96-3-24-RRR0-001 (EX 40T96-3-24-RRR01
40T96-3-24-RRR0-300 (EX 40T96-3-24-RRR30
40T96-3-24-RRR0-301 (EX 40T96-3-24-RRR31
40T96-3-15-RR00-101 (EX 40T96-3-15-RR011
40T96-4-00-RR00-100 (EX 40T96-4-00-RR010
40T96-4-00-RR00-101 (EX 40T96-4-00-RR011
40T96-4-00-RR00-200 (EX 40T96-4-00-RR020
40T96-4-00-RR00-201 (EX 40T96-4-00-RR021
40T96-4-00-RR00-301 (EX 40T96-4-00-RR031
40T96-4-00-RRR0-000 (EX 40T96-4-00-RRR00
40T96-4-00-RRR0-201 (EX 40T96-4-00-RRR21
40T96-4-00-RRR0-301 (EX 40T96-4-00-RRR31
40T96-4-00-RD00-001 (EX 40T96-4-00-RD001
40T96-4-24-RR00-100    
40T96-4-24-RR00-101 (EX 40T96-4-24-RR011
40T96-4-24-RR00-200 (EX 40T96-4-24-RR020
40T96-4-24-RR00-201 (EX 40T96-4-24-RR021
40T96-4-24-RRR0-000 (EX 40T96-4-24-RRR00
40T96-4-24-RRR0-201 (EX 40T96-4-24-RRR21
40T96-4-24-RDR0-201 (EX 40T96-4-24-RDR21
40T96-4-01-RR00-100 (EX 40T96-4-01-RR010
40T96-4-01-RR00-200    
40T96-4-01-RR00-201 (EX 40T96-4-01-RR021
40T96-4-01-RR00-301 (EX 40T96-4-01-RR031
40T96-4-01-RRR0-001 (EX 40T96-4-01-RRR01
40T96-4-01-RRR0-100 (EX 40T96-4-01-RRR10
40T96-4-01-RRR0-200 (EX 40T96-4-01-RRR20
40T96-4-01-RRR0-301 (EX 40T96-4-01-RRR31
40T96-4-15-RR00-000 (EX 40T96-4-15-RR000
40B-48-4-01-RR-0-0-0    
40B-48-4-01-RR-0-0-1    
40B-48-4-01-RR-0-1-1    
40B-48-4-10-RR-0-0-0    
40B-48-4-10-RR-0-1-0    
40B-48-4-10-RR-0-1-1    
40B-48-4-10-RR-0-2-0    
40B-48-4-10-RR-0-2-1    
40B-48-4-10-RR-R-0-1    
40B-48-4-15-RR-R-0-1    
40A-48-4-00-RR-0-2-0-000    
40A-48-4-00-RR-0-2-1-000    
40A-96-4-00-RR-R-0-1    
40A-96-4-00-RR-R-3-0    
40A-96-4-00-RR-R-3-1    
40TB-01-RRR-0-0-1      
40TB-10-RRR-0-2-1      
40TB-10-RRR-1-0-0      
40TB-10-RRR-1-0-1      
40TB-10-RRR-1-2-1      
40TB-10-RRR-2-0-1      
40TB-24-RRR-0-0-1      
40TB-24-RRR-1-2-0      
40TB-24-RRR-1-2-1      
40TB-24-RRR-2-2-1      
SHUNT ING. V/I OUT 0/50MV    
SHUNT ING. VAC/IAC OUT 0/100MVCA  
SHUNT IN +-10V OUT 0-60MV LOW IMPED  
SHUNT CONV.IN ANALOG X REGISTRATORE
800-RR00-00000-000      
800-RR00-00001-000      
800-RR00-00020-000      
800-RR00-00021-000      
800-RR00-00201-000      
800-RR00-00521-000      
800-RR00-03000-000      
800-RR00-03001-000      
800-RR00-03201-000      
800-RR00-03300-000      
800-RR0V-00000-000    
800-RR0V-00001-000    
800-RR0V-01000-000    
800-RR0V-03000-000    
800-RR0V-03001-000    
800-RR0V-03201-000    
800-RR0I-00000-000      
800-RR0I-00021-000      
800-RR0I-00300-000      
800-RR0I-02001-000      
800-RR0I-02300-000      
800-RR0I-03000-000      
800-RR0I-03001-000      
800-RR0I-03021-000      
800-RR0I-03301-000