Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XA
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00125XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00180XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00185XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00210XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00250XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00290XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00500XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00800XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-H-2 000X000X00150XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-J-2 000X000X00300XA
TR6M-D-2-C-C-C-I-H-2 000X000X00200XX
TR6M-D-2-C-C-C-I-H-2 000X000X00300XX
TR6M-D-2-C-C-C-I-H-2 000X000X00500XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-B-2 000X000X00100XA
TR6M-D-4-B-C-C-I-B-2 000X000X00260XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-D-2 000X000X01700XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X00100XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X00200XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X00250XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X00300XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X00350XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X00400XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X01010XX
TR6M-D-4-B-C-C-I-J-2 000X000X01800XX
TR6M-D-5-A-C-C-I-D-2 000X000X00500XA
TR6M-D-5-B-C-C-I-D-2 000X000X00150XX
TR6M-D-5-B-C-C-I-D-2 000X000X00160XX
TR7M-A-1-B-0-C-E 000B000X00200XX
TR7M-A-2-B-0-C-E 000B000X00200XX
TR7M-B-2-B-0-C-G-A-1 000B000X00200XX
TR7M-B-2-B-0-C-I-B-1 000B000X00900XX
TR7M-B-2-B-0-C-I-B-1 000B000X02400XX
T4A-1-J-5-A-F 010X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-F 020B000X00000XX
T4A-1-J-5-A-F 020D000X00000XA
T4A-1-J-5-A-F 020X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-F 030X000X00000XA
T4A-1-J-5-A-F 030X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-F 040X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-F 050X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-F 100X000X00000XA
T4A-1-J-5-A-G 010A000X00000XA
T4A-1-J-5-A-G 010X000X00000XA
T4A-1-J-5-A-G 010X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-G            015X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-G 020D000X00000XA
T4A-1-J-5-A-G 020X000X00000XA
T4A-1-J-5-A-G 020X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-G 030X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-G 050X000X00000XA
T4A-1-J-5-A-H 005B000X00000XX
T4A-1-J-5-A-H 025X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-H 050X000X00000XX
T4A-1-J-5-A-H 100X000X00000XA
T4A-1-J-5-S-F 020X000X00000XX
T4A-1-J-5-S-F 030X000X00000XX
T4A-1-J-5-S-F 100X000X00000XX
T4A-1-J-5-S-G 010X000X00000XA
T4A-1-J-5-S-G 030X000X00000XX
T4A-1-J-5-S-G 050X000X00000XX
T4A-1-J-5-S-H 020X000X00000XX
T4A-1-J-5-S-H 050X000X00000XX
T4A-1-J-6-A-G 050X000X00000XX
T4A-1-J-6-A-H 010X000X00000XX
T4A-1-J-6-S-F 020X000X00000XX
T4A-1-J-6-S-H 030X000X00000XX
T4A-1-K-5-A-G 030X000X00000XX
T4A-1-K-5-A-H 030X000X00000XX
T4A-1-K-5-A-I 030X000X00000XX
T4A-1-K-5-A-I 040X000X00000XX
T4A-1-K-5-S-H 040A000X00000XX
T4A-1-K-5-S-H 060A000X00000XX
T4A-1-K-6-A-H 010X000X00000XA
T4A-2-J-5-A-F 020X000X00000XX
T4A-2-J-5-A-F 040X000X00000XX
T4A-2-J-5-A-G 010X000X00000XX
T4A-2-J-5-A-G 015A000X00000XX
T4A-2-J-5-A-G 015X000X00000XX
T4A-2-J-5-A-G 020X000X00000XX
T4A-2-J-5-A-G 030B000X00000XA
T4A-2-J-5-A-G 030X000X00000XX
T4A-2-J-5-A-G 050X000X00000XX
T4A-2-J-5-S-F 050X000X00000XX
T4A-2-J-5-S-G 020X000X00000XX
T4A-2-J-5-S-G 030X000X00000XX
T4A-2-J-5-S-G 060X000X00000XX
T4A-2-J-5-S-H 020X000X00000XX
T4A-2-J-5-S-H 025X000X00000XA
T4A-2-J-5-S-H 060X000X00000XX
T4A-2-J-6-A-F 040X000X00000XX
T4A-2-J-6-S-G 020X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-J 020X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-J 030X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-K 030X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-L 020X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-L 030X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-M 030X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-O 020X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-P 050X000X00000XX
T4F-1-J-5-A-T 020X000X00000XX
T4F-1-J-5-Z-L 010X000X00000XA
T4F-1-J-5-Z-Q 020X000X00000XX
T4F-1-K-5-A-J 030A000X00000XX
T4F-1-K-5-Z-Q 020B000X00000XA
T4F-2-J-5-A-J 030X000X00000XX
T4F-2-J-5-A-J 050X000X00000XA
T4F-2-J-5-A-J 100X000X00000XA
T4F-2-J-5-A-L 010X000X00000XX
T4F-2-J-5-A-M 020X000X00000XX
T4F-2-J-5-A-M 030X000X00000XX
T4F-2-J-5-A-M 100X000X00000XX
T4F-2-J-5-A-O 040X000X00000XX
T4F-2-J-5-A-Q 035A000X00000XA
T4F-2-J-5-A-S 030B000X00000XX
T4F-2-J-6-A-J 030X000X00000XX
T4F-2-J-6-A-M 030X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 005X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 007X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 010X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 015X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 020X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 025X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 030X000X00000XA
T4P-1-J-5-A-U 030X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 050X000X00000XX
T4P-1-J-5-A-U 060X000X00000XX
T4P-1-J-5-R-U 010X000X00000XX
T4P-1-J-5-R-U 015X000X00000XX
T4P-1-J-5-R-U 020X000X00000XX
T4P-1-J-5-R-U 030X000X00000XX
T4P-1-J-6-A-U 010X000X00000XX
T4P-1-J-6-A-U 030X000X00000XX
T4P-1-J-6-A-U 050X000X00000XX
T4P-1-J-6-R-U 010X000X00000XA
T4P-1-K-5-A-U 100X000X00000XA
T4P-1-K-5-R-U 010X000X00000XX
T4P-1-K-5-R-U 015X000X00000XX
T4P-1-K-5-R-U 025X000X00000XX
T4P-2-J-5-A-U 020X000X00000XA
T4P-2-J-5-A-U 030X000X00000XX
T4P-2-J-5-A-U 050X000X00000XX
T4P-2-J-5-R-U 010X000X00000XX
T4P-2-J-5-R-U 050B000X00000XA
T4P-2-J-6-A-U 030X000X00000XX
T4P-2-J-6-R-U 040X000X00000XX
T4P-2-J-6-R-U 050X000X00000XX
T4P-2-K-5-A-U 015A000X00000XA